Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

História obce

História obce Vysočany

VÝVOJ HISTÓRIE

Názov ,, Villa Vissian“ – obec Vissian sa prvýkrát zachoval z roku 1232 za vlády Ondreja II. Patrila rodine Vysočániovcov.
Druhý záznam sa vyskytuje až po smrti Ondreja III., ktorý bol po meči posledným potomkom Arpádovcov na uhorskom tróne.Tento záznam je z doby vlády Karola Róberta z rodu Anjuovcov. Zápis bol  urobený v r. 1337. Je zaujímavý tým, Že to bolo až 16 rokov po smrti Matúša Čáka Trenčianskeho, ktorému náš kraj patril.
Tretí záznam je z r. 1345 z doby vlády Ľudovíta Veľkého.
Posledný záznam je z roku 1773, obdobie posledných rokov vlády Márie Terézie.

SLOVANIA

V období sťahovania  národov, keď sa časť slovanských kmeňov presúvala z východu na juh a západ, zanechala za sebou hmotnú aj duchovnú kultúru. Nie je o tom žiadny písomný záznam, ale svedčí o tom archeologický materiál.
V severnej časti nášho okresu je mohylík v Brezolupoch, kde bol v mohyle objavený žiarový hrob pražského typu typický pre 8. a 9. Storočie. Osídľovanie v 9. stor. dokumentujú niektoré náhodné objavy. Vo Vysočanoch v niekdajšom novom kaštieli, dnes dvor poľnohospodárskeho družstva bola v r. 1972 narušená sídlisková vrstva z 9. stor. a žiarový hrob.
Na prelome 8. a 9 stor. došlo k radikálnej zmene pohrebného rítu. Mŕtvych prestali spopolňovať, alebo to robili len výnimočne a telo nebožtíka ukladali buď na úroveň terénu, alebo do hrobovej jamy a na ňu navŕšili mohylu.

RANNÝ STREDOVEK

Podľa historicky nepotvrdených správ mal byť vysočiansky kostol druhou stavbou po nitrianskom kostole. Prvý kostol vo Vysočanoch bol drevený, na veži mal aj hodiny, ktoré silno poškodil požiar.
Z 13. storočia sú doložené majetky johanitského konventu v Ostrihome pri Vysočanoch a Pravoticiach. Boli to vlastne rytierske rády, ktoré mali v programe liečiteľsko-opatrovateľskú činnosť.
O starobylosti  šľachtických majetkov svedčia majetky niektorých rodov, kt. sa uvádzajú v písomných správach z 13.stor., napríklad Diviackovcov /Divéky/, ktorých jadro siaha až do 12. storočia.

TURECKÉ VPÁDY

Územie nášho okresu sa dostalo do styku s Turkami už v r. 1530. Začiatkom 70. tych rokov 17. stor. prinútili vypálením Vysočian a Ostratíc k poplatnosti nielen tieto dve obce.

MAJITELIA OBCE a KAŠTIEĽA

Prvými majiteľmi Vysočian sú rodiny Tarnocyi a Nozdrovický. Neskôr vo Vysočanoch žila aj jedna z vedľajšej vetvy rodiny Brogyáni. Prvým písomne doloženým členom rodiny je Vincent.
Začiatkom 19. stor. bol Gabriel Brogyáni podžupan Trenčianskej župy. Majetky mal vo Vysočanoch, Malých Ostraticiach, Čalticiach, Dežericiach, Livine a aj v ďalších obciach. Tieto rodiny vlastnili aj kaštieľ. Pôvodne bol renesančný, zo 17. storočia, bol okolo roku 1821 klasicistický prestavaný a začiatkom 20. stor. upravený a dispozične pozemný.

NAJSTARŠÍ  DOM

Z najstarších domov sa v obci zachoval dom pani Mandovej, ktorý v roku 1833 kúpil jej starý otec – učiteľ Dudák, už vtedy ako najstarší dom v obci. V tomto dome sa konali bohoslužby, pokiaľ sa miesto požiarom zničeného kostola nepostavil nový.

ŠKOLA

Prvá zmienka o škole vo Vysočanoch sa nezachovala. Podľa  kanonickej vizitácie v r. 1729 bola stavba školy z dreva. Skladala sa z dvoch izieb oddelených chodbou. Učiteľ bol Ján Fraštacký a mal 22. rokov.
Neskôr bola školská budova postavená z nepálenej tehly a pokrytá slamou. V roku 1803 bola zbúraná. V roku 1820 dal Gabriel Brogyáni postaviť od základov novú budovu s tým, že bude slúžiť pre občanov Vysočian a Nedašoviec. Školskú obec tvorili Vysočany, Nedašovce, Čaltice, Trebašovce,  Látkovce a Jerichov. Dnes už škola neexsistuje, v roku 1967 bola zrušená a žiaci navštevovali základnú školu v Nedašovciach. V roku 1973 bola škola zbúraná.

KOSTOL

Farský kostol farnosti sa nachádza v strede obce. Pôvodný kostol bol drevený, mal tiež drevenú vežu s hodinami. Tento kostol vyhorel. Ako bolo už spomenuté, bohoslužby sa v tom čase konali v dome pani Mandovej. Tento dom sa spomína aj v starej farskej kronike v r. 1600. Vo veži je i v súčasnosti zvonica, kde sú 3 zvony. Najväčší zvon je z roku 1803, váži 400 kg a je na ňom nápis ,,Deus miscericorns propitius esto peccatis    nostris „  - Bože buď milostivý k našim hriechom. Stredný zvon je z r. 1711, váži 200 kg a je na ňom nápis ,,Glória in excelsis Deo „ Sláva Bohu na výsostiach.


 
ÚvodÚvodná stránka